Екипът от професионалисти на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага професионална физическа охрана на обекти, която включва организацията и провеждането на комплекс от мероприятия по обезпечаване охраната на материални ценности и хора в обекти - фабрики, предприятия, търговски обекти, хотели, банкови клонове, офиси, частни жилища, вили и др.
•Осигуряване на обществения ред на територията на охранявания обект и прилежащите му райони
•Документален и фейс-контрол на служителите/работниците, клиенти и посетители на охранявания обект.
•Обход на територията на обекта с периодичнен оглед на труднодостъпните участъци
•Недопускане опитите за кражби на материални ценности, а също и за непозволен износ на документи и имущество от територията на охранявания обект.

•Техническа защитеност на обект / видеонаблюдение, контрол на достъпа и др./

Предварителни мероприятия:

1.Охранително обследване - обследване на обекта и оценка на риска за определяне на необходимата и оптимална организация за охрана му.
2.Разработване концепция за охрана, в това число подготовка на препоръки по техническата защитеност на обекта.
3.Създаване на необходимата служебна документация, регламентираща контролно-пропускателния режим, работата на охраната и контрол за съблюдаване изискванията в съответствие с изискванията по охрана на обекта. При сключване на договор „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД изготвя инструкции по контролно-пропускателния режим съобразно спецификата на обекта, съгласувани с ръководството  на  съответното дружество, ОД на МВР и  Правилника за вътрешния ред в обекта.

4.Организация работата на охраната в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Последващи мероприятия:

1.Осъществяване охраната на обекта с обучени охранителите съобразно спецификата на обекта, използване на технически средства, средства за връзка, огнестрелно оръжие и помощни средства.
2.Събиране, обработка и анализ на информацията имаща връзка с изискванията по защита на обекта.
3.Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията от охранителите. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  разполага с усъвършенствани системи за контрол на личния състав  - видеонаблюдение, бутони „БОДРОСТ” и др.
4.Възможност за денонощно организиране на допълнителни сили и средства (  въоръжени автопатрулни екипи, полиция) за решаване на внезапно възникнали кризисни ситуации.
5.Определяне  на представител от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” (ръководител на охраната) за решаване на текущи въпроси.


Предимства на физическа охрана на обекти в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП”:

• „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД носи имуществена отговорност до 30 000 лв. при настъпила щета
• Използване на технически средства, средства за връзка, огнестрелно оръжие и помощни средства
• Усъвършенствани системи за контрол на личния състав  - видеонаблюдение, бутони „БОДРОСТ” и др.
• Възможност за ползване на паник - бутон при необходимост и реакция на въоръжени и специално обучени автопатрулни екипи
• „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД поема обучението на ръковдния охранителен състав използвайки международния опит в Центъра за професионално обучение към Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА - МЕТАЛ” ООД /част от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД/ по задължителни учебни програми за охранители, като поема ангажимент за ежегоден курс за преподготовка

   Всички наши служители, изпълняващи непосредствена охранителна дейност носят задължително  установеното  униформено облекло и отличителни знаци.
   Всеки охранител подписва декларация за лоялност и конфиденциалност по проблеми, свързани с охраняваните обекти.


„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага на своите клиенти допълнително и безплатно:
Провеждане на охранително обследване, оценка на риска и установяване степента на защитеност
Изготвяне на инструкция за използване на технически средства, свързани с охраната /сигнално - охранителна техника, паник - бутон, видеонаблюдение, пожароизвестяване/
Провервяване надеждността на съществуващите системи за сигурност /ако има такива/
Разработване на инструкции по организацията на комплексна система за сигурност
Монтажът и включването на сигнално - охранителната техника към  централизираната система на  „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД
Сервизно обслужване на вложената техника в рамките на договора.
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style