„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага комплексна охрана включваща сигнално - охранителна техника /СОТ/, организация и провеждане на комплексни мероприятия по осигуряване охраната на обекти - фабрики, предприятия, търговски обекти, хотели, банкови клонове, офиси, частни жилища, вили и др.

Предварителни мероприятия:
1. Среща с клиента,охранително обследване на обекта и оценка на риска във връзка с възможността за монтиране и ефективността на работа на сигнално - охранителна система. Избор на вариант за предаване на сигнала - чрез  радиопредавател, GSM връзка, интернет, GPRS.

2.Проектиране на сигнално-охранителна система, съобразно изискванията на Възложителя и сложността на обекта.
3.Монтаж на сигнално - охранителна система, програмиране и въвеждане в експлоатация. Извеждане на сигнала при оперативния дежурен /Дежурен център/ на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП”.

Последващи мероприятия:
1.Денонощен дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект в постоянен режим (мониторинг) и предаване на алармените сигнали от охранявания обект към автопатрулния екип чрез оперативен дежурен.

2.Реагиране на сигналите, постъпващи от сигнално - охранителната система, от въоръжени и специално обучени автопатрулни екипи.

Предимства на охраната с техически средства (СОТ) в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП”:
*Реагиране на въоръжени и специално обучени автопатрулни екипи от 2 до 5 минути в рамките на града в зависимост от местоположението на охранявания обект;
*Възможност за привличане на допълнители сили и средства на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” в случаи на възникване на извънредна ситуация в охранявания обект;
*Висока надеждност на използваното оборудване;
*Денонощна възможност за дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект;
*Използване на радиопредавател, GSM връзка, интернет, GPRS за свързване на охранявания обект с Дежурния център;
*Гарантирана имуществена отговорност до 20 000 лв. при настъпила щета.
*Възможност на Клиента за получаване на информация  за работата на сигнално - охранителната система на неговия обект  чрез безплатната услуга „МЕТАЛ СОД - SMS ИНФО“.


МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага на своите клиенти напълно безплатно:
*Провеждане на охранително обследване на обекта и установяване степента на защитеност;
*Оценка на риска и изготвяне на инструкция за използване на сигнално - охранителната система и други технически средства, свързани с охраната /видеонаблюдение, пожароизвестяване и др./;
*Провервяване надеждността на съществуващите системи за сигурност /ако има такива/;
*Сигнално - охранителна техника при включване под охрана на обекта към централизираната система;
*Монтажът и включването на сигнално - охранителната система към  централизираната система на  „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД;
*Сервизно обслужване в рамките на договора
.
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
Designed by WebSite-Style